Reverse Mobbing Acts Subjected by School Principals


Abstract views: 178 / PDF downloads: 151

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8305599

Keywords:

Reverse mobbing, mobbing, school principal, descriptive phenomenology

Abstract

Mobbing is not a phenomenon applied only to subordinates by superiors as it first comes to mind. It is possible that mobbing behaviors tend to be directed from every status and position to every status and position. In this study, this study examined mobbing behaviors from personnels towards school principals in state education institutions. In the study, it is aimed to reveal what the reverse mobbing practices that school principals are exposed to in educational institutions and their effects on school principals, and to reveal why and by whom it is carried out. In addition, solution suggestions for this problem were determined by the school principals who were exposed to reverse mobbing in this study. The study was carried out in the descriptive phenomenology design, which is one of the qualitative research designs. The study group, consisting of ten people, was selected from among the school principals working in different schools affiliated to the Ministry of National Education and having experience of reverse mobbing with criteria, maximum diversity and snowball sampling types from purposeful sampling types. Semi-structured interview technique was used as a data collection tool. The research findings were presented and interpreted as “code”, “sub-theme” and “main theme”. In the study, the school principals were disobedient, devalued, discredited by assistant principals, teachers, and permanent assistant staff. It was concluded that they were exposed to reverse mobbing in the form of actions related to psychological violence such as gossiping, discrimination, harming the institution. This situation manifests itself in school principals with negative psychological, social, physiological, and occupational effects. Solution proposals were determined as keeping the information on the legislation up-to-date and applying the legislation correctly, improving professional competencies and personal characteristics constantly, and displaying leadership qualities.

References

Akan, D., Yıldırım, I., & Yalçın, S. (2013). Okul Yöneticilerine Aşağıdan Yukarı Doğru Uygulanan Yıldırma (Mobbing) Davranışları. International Online Journal of Educational Sciences, 5(3).

Bayrakçı, E., & Dinç, M. (2020). Tersine zorbalık (mobbing) eylemleri ve tersine zorbalıkla başa çıkma stratejileri üzerine nitel bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(27), 403-418.

Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. Nursing Plus Open, 2, 8-14.

Branch, S., Ramsay, S. ve Barker, M. (2007b). The bullied boss: A conceptual exploration of upwards bullying. A. Glendon, B. M. Thompson ve B. Myors (Ed), Advances In Organisational Psychology, içinde (93- 107), Australian Academic Press, Bowen Hills.

Cemaloğlu, N. ve Ertürk, A. (2008). Öğretmen ve okul müdürlerinin maruz kaldıkları yıldırmanın yönü. Bilig Türk Dünyası ve Sosyal Bilimler Dergisi. 46, 67-86

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage.

Creswell, J. W. (2012). Educational research. Pearson.

Çarıkçı, İ. H. ve Yavuz, H. (2009). Çalışanlarda mobbing (psikolojik şiddet) algısı: sağlık sektörü üzerinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10, 47-62

Çobanoğlu, Ş. (2005). Mobbing; İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri. Timaş Yayınları Psikoloji Dizisi, 34-35

Erdoğan, G. (2009). Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz), TBB Dergisi; 83: 318-352.

Ersoy, A. F. (2016). Fenomenoloji. Ahmet Saban & Ali Ersoy (Eds.), Eğitimde nitel araştırma desenleri. Anı

Gezer, H. S. (2015). Öğretmenlere Göre Mobbing Olarak Algılanan Yönetici Davranışları ve Bunlarla Başa Çıkma Yolları, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Grix, J. (2010). The Foundations Of Research. London: Palgrave Macmillan.

Karcıoğlu F., Çelik Ü.H. (2012). Mobbing (Yıldırma) ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(1), 59-75.

Karyağdı, A. (2007). Örgütlerde yıldırma (mobbing) davranışları ve bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Malatya

Komisyon. (2011). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Çözüm Önerileri Komisyon Raporu. Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu.

Lewis, D. ve Sheehan, M. (2003). Introduction: Workplace bullying: Theoretical and practical approaches to a management challenge. International Journal of Management and Decision Making, 4, 1-10.

Leymann, H. (1996), The content and development of mobbing at work. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 165-184.

Mccarthy, P. ve Mayhew, C. (2004). Safeguarding the organization against violence and bullying, Palgrave Macmillan, New York.

McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in education evidence-based inquiry. Pearson.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma (S. Turan, Trans. Ed.). Nobel.

Miller, L. (1997). Not just weapons of the weak: Gender harrassment as a form of protest for army men. Social Psychology Quarterly, 60, 32-51.

Morgan, D. L. (1996). Focus groups as qualitative research (C. 16). New York: Sage publications.

Neuman, W. L. (2012). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nicel ve nitel yaklaşımlar I‐II. Cilt (5th Ed.). Yayın Odası.

Özgün, A. (2017). İşler Tersine Döndüğünde (Reverse Mobbing). https://www.teidakademi.com/index.php/2017/04/11/isler-tersine-dondugunde-reverse-mobbing/#:~:text=Ters%20mobbing'in%20uygulanmas%C4%B1nda%20en,i%C5%9Fe%20gelmeme%20i%C5%9Fleri%20s%C3%BCr%C3%BCncemede%20b%C4%B1rakma, 18/01/2022 tarihinde erişim sağlanmıştır.

Patterson, E., Branch, S., Barker, M. ve Ramsay, S. (2018). Playing with power: Examinations of Types of Power Used by Staff Members in Workplace Bullying – A Qualitative Interview Study, Qualitative Research In Organizations And Management: An International Journal, 13 (1), 32-52.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri.(Çev. Ed. Bütün, M. ve Demir, S. B.). Ankara: Pegem Akademi.

Rayner, C. ve Cooper, C. (2003). The black hole in ‘bullying at work’ research. International Journal of Management and Decision Making, 4, 47-64.

Seidman, I. (2006). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences. Teachers college press.

Sommer, R., & Sommer, B. B. (1986). A practical guide to behavioral research. Oxford Uni.

Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage.

Tetik, S. (2010). Mobbing Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi; 12(18): 81-89.

Tınaz, P. (2006a). Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing). Çalışma ve Toplum, 11-22.

Tınaz, P. (2006b). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing). Çalışma ve Toplum, 13-28.

Tutar, H. (2004). İş yerinde psikolojik şiddet sarmalı: Nedenleri ve sonuçları. Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 101- 128.

Uysal, H. T. (2016). Çalışanların Liderlik Algısı ve Ters Mobbing Eğilimi: İşgören Odaklı Liderliğin Etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi; 47(9): 933-943. http://Dx.Doi.Org/ 10.17719/jisr.2016.1441

Uysal, H. T. ve Yavuz, K. (2013). The unseen face of mobbing in organizations: Reverse mobbing, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 2167- 2183.

Uysal, H.T. (2016). Çalışanların liderlik algısı ve ters mobbing eğilimi: İşgören odaklı liderliğin etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (47), 933-943.

Yapıcı, N. (2008). İşyerinde Sistematik Yıldırma (Mobbing), Algılanan Nedenleri ve İş Tatmini ile İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Antalya İli Tarım Sektöründe Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Yıldırım, G. (2010). İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Okul Müdürleri Tarafından Yıldırma Davranışlarına Maruz Kalma Durumları, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık

Yılmaz, C. (2019). 27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Üstlerin Astlardan Algıladıkları Mobbing Üzerine Bir Araştırma (S. 328-348). Antalya: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

Published

2023-08-31

How to Cite

ÇETİN, F., POLAT, G., & YÜCEL, C. (2023). Reverse Mobbing Acts Subjected by School Principals. Toplum, Eğitim Ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 2(2), 110–131. https://doi.org/10.5281/zenodo.8305599