Aims & Scope

Dünyada insani, sosyal, kültürel ve pedagojik sorunların giderek arttığı bir dönemde yayın hayatına başlayan dergimiz, genelde toplum, özelde ise eğitim ve kültür kavramları ekseninde akademik yayınlar yapmak; bu alanlarda mevcut durum ve yaşanan sorunlarla ilgili yapılan bilimsel çalışmaları geniş toplum kesimleriyle paylaşarak politika belirleyiciler ve uygulamacılar için projeler ve öneriler geliştirmek amacıyla yayın hayatına başlamıştır.

Dünyada insan ve toplumla ilgili bilim alanlarının; insanı ve toplumu anlama, açıklama ve yaşanan sorunlara çözüm üretmede ne ölçüde başarılı olduğu tatışmaya açık bir konudur. Modernleşme sürecinde gelişen modern bilimler, her ne kadar bazı alanlarda insan ve toplum hayatına kolaylıklar getirmişse de sosyal ve beşeri bilimlerde üretilen bilgilerdeki niceliksel artışa paralel olarak ulusal ve uluslararası boyutlarda yaşanan sorunlarda da giderek bir artış gözlemlenmektedir. Kültürlerarası karşılaştırmalı araştırmalar, sosyal sorunların ve gerçeklerin, bazı benzerlikler yanında toplumlara ve kültürlere göre farklılaşabildiğini de ortaya koymaktadır. Çoğu kere bu alanlarla ilgili dünyada egemen olan ontolojik, epistemolojik ve metodolojik paradigmalar ekseninde geliştirilen teorik çerçeveler kapsamında yapılan araştırmalar sonucu üretilen bilgiler, gelişmekte olan ülkelere adeta pazarlanmakta, böylece bu bilgilerin üretildiği kültürel ve sosyal bağlam göz ardı edilmektedir.

Dergimiz, uluslararası mahiyette bir dergi olup adında yer alan üç temel kavram ekseninde, sosyal ve beşeri bilimlerin bütün alanlarında ulusal düzeyde yapılan akademik çalışmalar yanında özellikle de disiplinler arası ve disiplinler üstü bir yaklaşımla uluslararası araştırmalara da açıktır. Daha insani ve daha erdemli bir toplum ve dünya inşa etmede, eğitim ve kültür bilimlerinin önemli bir işlevinin olduğunu düşünerek genelde toplum özelde ise eğitim ve kültür bilimleri alanında çalışan bütün araştırmacıların, dergimizin yayım politikaları ve etik ilkeleri çerçevesinde hazırlayacakları özgün makaleleri yayımlanmak üzere göndermeleri beklenmektedir. Geleceğe dönük daha sürdürülebilir, kapsayıcı, adil, eşitlikçi bir toplum, kültür ve eğitim inşa etme sürecinde düşünen, çaba gösteren, alternatifler üreten bütün araştırmacıları ve okuyucuları, yukarıda ifade edilen ortak amaçlar doğrultusunda buluşturmayı hedefleyen  dergimizin alana katkı sunması dileğiyle…