Teachers' Opinions on Guidance and Supervision Activities


Abstract views: 94 / PDF downloads: 64

Authors

  • Ceyda Akıllı Öğr. Gör. Dr., Fırat Üniversitesi
  • Celalettin Korkmaz Fırat Üniversitesi
  • Ahmet Kılıc Öğretmen, Elazığ MEM

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10439761

Keywords:

Supervision, guidance, inspector

Abstract

Supervision is a guidance process that is carried out to evaluate the effectiveness and quality of educational processes and prioritizes the development of educators. The aim of this research is to determine opinions of teachers about the procedures and principles determined for the guidance and supervision activities of education inspectors and assistant educational inspectors. In this context, the duties and powers of inspectors and the opinions of teachers about the principles determined for the inspection of public and private educational institutions and course supervision are presented. In the study, case study design, one of the qualitative research methods, was used. The data were obtained from a total of 54 teachers working at different educational levels in different branches in a provincial center in the Eastern Anatolia region in the 2022-2023 academic year. The teachers interviewed on the subject took part in the research on a voluntary basis. The data collection tool is a semi-structured interview form developed by the researchers. The interview form was prepared based on the principles determined by the Ministry of National Education for inspection practice. The semi-structured interview form prepared in this direction was given its final form by taking the opinions of teachers and experts before the application. The data obtained were analyzed and interpreted with the help of content analysis. In the light of the deciphered findings, it was seen that the teachers found the principles of inspection practices appropriate. According to the results of the research, approximately one-third of the teachers have negative opinions about the supervision of teachers by inspectors. On the other hand, the majority of teachers made statements supporting the inspection practices regarding institutional inspections. In addition, within the scope of the study, suggestions were made for a more inclusive approach to inspection practices. 

References

Altıntaş, R. (1980). Liselerde kurum teftişi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara.

Altunya, N. (2014). Türkiye’de dünden bugüne eğitim müfettişliği. Ankara: Kültür Yayınları.

Aslanargun, E. ve Göksoy, S. (2013). Öğretmen denetimini kim yapmalıdır? Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (özel sayı), 98-121.

Aydın, İ. (2005). Öğretimde denetim. Ankara: Pegem Akademi.

Aydın, M. (2014). Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: Gazi Kitapevi.

Baş, M. ve Sarıgöz, O. (2018). Determining the readiness levels of pre-service teachers towards mobile learning in classroom management. Educational Research and Reviews, 13(10), 382-390. DOI: 10.5897/ERR2018.3523

Baş, T. ve Akturan, U. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Başar, H. (1994). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.

Başar, H. (2000). Eğitim denetçisi. (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Başaran, İ. E. (2000). Eğitim yönetimi. Ankara: Kadıoğlu Yayıncılık.

Bernard, J.M. ve Goodyear, R.K. (2009). Fundamentals of clinical supervision. (14th Edition). Boston: Pearson, MA.

Bozak, A. (2017). The opinions of the educational supervisors on legal arrangement about supervision system and on their occupation as supervisors. Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences, 14(38), 90-110.

Bozak, A., Seraslan, D. ve Çakır, E. (2017). The Opinions of the educational supervisors on researches about supervision system. Elementary Education Online, 16(2), 453-468. doi:10.17051/ilkonline.2017.304710

Bursalıoğlu, Z. (1994). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Akademi.

Bursalıoğlu, Z. (2003). Eğitim yönetiminde teori ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Cogan, M. (1973). Clinical supervision. Houghton Mifflin Company, USA.

Daresh, J. C. (2001). Supervision as proactive leadership. Waveland Press, USA.

Dikmen, B.M. ve Göksoy, S. (2021). Ortaokul müdürlerinin yürüttükleri ders denetimi uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. EKEV Akademi Dergisi, 25(86), 351-384.

Dönmez, B. ve Demirtaş, Ç. (2018). Okul müdürlerinin ders denetimi görevlerine ilişkin okul müdürleri ve öğretmenlerin görüşleri (Adıyaman ili örneği). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 454-478.

Eisner, E. W. (1983). Reimagining schools. London: Routledge.

Ergün, H. (2020). Yönetmeliklerde müfettişler. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 50, 141-157

Genç, G. (2007). Genel liselerde akran zorbalığı ve yönetimi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

Glatthorn, A. A. (1997). Differentiated supervision. (2nd edition). Wirginia: ASCD.

Gül, M. (2001). İlköğretim deneticilerinin öğretim liderliği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Güler, A., Halıcıoğlu, M. B. ve Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Güloğlu Demir, C., E. Demir ve Bolat, Y. (2017). Sınıf öğretmenlerinin motivasyonları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(37), 73-87.

İlğan, A. (2008). İlköğretim müfettişleri ve öğretmenlerinin farklılaştırılmış denetim modelini benimseme ve uygulanabilir bulma düzeyleri. Educational Administration: Theory and Practice, 55, 389-422.

Johnston, M., ve Thomas, M. (2005). Riding the wave of administrator accountability: a portfolio approach. Journal of Educational Administration. 43 (4), 368–386.

Kaya, Y.K. (1991). Eğitim yönetimi. Ankara: Bilim Yayınevi.

Kaya, Y.K. (1999). Eğitim Yönetimi: Kuram ve Türkiye’ deki uygulama. (4.baskı). Set Ofset, Ankara.

Memduhoğlu, H. B. ve Zengin, M. (2012). Implementability of instructional supervision as a contemporary educational supervision model in Turkish education system. Journal of Theoretical Educational Science, 5(1), 131-142.

Öner, Ö., ve Türkoğlu, M. E. (2020). Eğitim denetimi alanındaki lisansüstü tezlerin incelenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(39), 1265-1285.

Özbaş, M. (2002). İlköğretim okulu müdürlerinin sınıf içi etkinliklerin denetiminde yapmaları gereken ve yapmakta oldukları işler konusunda müdür ve öğretmen görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Resmi Gazete (2010, Haziran). Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun ile devlet memurları kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/06/20100613-2.htm

Resmi Gazete (2011a, Haziran). Millî Eğitim Bakanlığı eğitim müfettişleri başkanlıkları yönetmeliği. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110624-1.htm

Resmi Gazete (2011b, Eylül). Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110914-1.htm

Sağlam, B. (2002). İlköğretim okullarında öğretim denetimine ilişkin öğretmen, müdür ve denetmen görüşleri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü̈, İzmir.

Sergiovanni, T. J. (2005). Strengthening the heartbeat: Leading and learning together in schools. Jossey-Bass, San Francisco.

Sullivan, S., ve Glanz, J. (2000). Alternative approaches to supervision: Cases from the field. The Journal of Curriculum and Supervision, 15 (3), 212–235

Taymaz, H. (2015). Eğitim sisteminde teftiş: Kavramlar, ilkeler, yöntemler. Ankara: Pegem Akademi.

Toker Gökçe, A. (2009). Bilimsel yönetim anlayışında denetim. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 74-89.

Uğurlu, C. T. ve Çalmaşur, H. (2017). Milli eğitim denetim yönetmeliklerinin incelenmesi. Eğitişim Dergisi, 56. https://www.egitisim.gen.tr/milli-egitim-denetim-yonetmeliklerinin-incelenmesi/

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Published

2023-12-29

How to Cite

Akıllı, C., Korkmaz, C., & Kılıc, A. (2023). Teachers’ Opinions on Guidance and Supervision Activities. Toplum, Eğitim Ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 2(3), 200–215. https://doi.org/10.5281/zenodo.10439761