Administrative Needs and Instructional Leadership in Maternity Schools within Primary Education


Abstract views: 80 / PDF downloads: 45

Authors

  • Seda Akbaş Paylan Uşak Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Bölümü
  • Gokhan Demirhan Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10439769

Keywords:

Preschool education, kindergarten, managerial need, instructional leadership, effective school

Abstract

In this study, the aim is to examine the administrative needs of preschool teachers working in kindergarten classes within primary education institutions and the problems related to instructional leadership. As a method, employing a qualitative research, specifically adopting the fundamental qualitative research design, the study encompasses a cohort of 24 preschool teachers engaged in kindergarten classes situated within primary schools in Usak province. Data procurement involves the utilization of a semi-structured interview technique, with the interviewed educators being selected via the criterion sampling method, a subset of purposive sampling. A literature review was conducted to form an open-ended question pool, and expert opinions were sought to ensure the content validity of the study. The findings indicate that teachers in kindergarten classes within primary education institutions experience administrative issues related to power distance and the instructional process, primarily stemming from differences with school administrators and subject matter. Notably, teachers frequently find themselves excluded from expectations concerning the conceptual and technical competencies anticipated of school principals. Additionally, it was noted that school administrators lack sufficient knowledge of legislation related to preschool education institutions and the preschool education program. Generally, there were no significant issues with human-related expectations. It has been observed that teachers were found to generally meet their needs within the scope of instructional leadership; however, they encountered difficulties in receiving support specific to their fields.

References

Ada, Ş., Küçükali, R., Durdağı, A., & Dal, M. (2014). Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetim sorunları. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 12(1), 32-49. https://www.researchgate.net/publication/274699891

Aral, N., Kandır, A., ve Can YAŞAR, M., (2011). Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Programı . İstanbul: YA-PA Yayınları.

Argon, T. (2021). Yönetim süreçleri. K. Yılmaz ve K. Demir (Ed.), Eğitim yönetimi kuram ve uygulama içinde (ss. 67-101). Ankara: Pegem Akademi.

Aydın, E. (2019). Temel eğitim kurumları yöneticilerinin görüşlerine göre yönetim süreçlerinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya.

Aydoğan, A.E (2018). Okul yöneticilerinin öğretimsel ve yönetimsel liderlik davranışları: polatlı örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Başkent Üniversitesi Ankara.

Balcı, A. (2003). Eğitim Örgütlerine Yeni Bakış Açıları: Kuram Araştırma İlişkisi II . Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 33, 26-61. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuey/issue/10364/126865

Balcı, A. (2014). Etkili okul ve okul geliştirme kuram ve uygulama ve araştırma. Ankara: Pegem A Yayıncılık

Bayram, F. (2012). İlköğretim okullarında müdürlerin yönetsel etkililiği ve okul iklimi ile öğrenci kontrol ideolojileri arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Osman Gazi Üniversitesi Eskişehir.

Büte, M. ve Balcı, F.A.(2010). Bağımsız anaokulu yöneticilerinin bakış açısından okul yönetimi süreçlerinin işleyişi ve sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16, 485-509. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108214

Ebabil, D. (2015). Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetim süreçlerinin işleyişinin yönetici ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale.

Gedikoğlu, T. (1997). Eğitim yönetimi dün, bugün ve 2000li yıllara doğru. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 11, 299-307. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/108618

Helvacı, M. ve Aydoğan, İ. (2011). Etkili okul ve etkili okul müdürüne ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 41-60. https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/21648/232728

Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). The qualitative researcher's companion. Sage Publications.

İş E. (2019). Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin kurumsal amaçları gerçekleştirmedeki yeterliklerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 159, 1-7. https://www.researchgate.net/publication/336954982

İşginöz,R. ve Bülbül,T. (2012). Okulda diyalog: Okul yönetiminin rolü. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2, 125-146. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/696441

Karpuz, E. (2020). Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan yöneticilerin yönetim süreçlerine ilişkin görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul.

Kaya, Z. ve Köse, A. (2020). Farklı Kademelerde Görevli Okul Yöneticilerine Göre Okul Öncesi Eğitim. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9, 1532-1553. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1208865

Kıral, E. ve Deliveli K., (2019). Eğitim yönetimi. N. Cemaloğlu ve M. Özdemir (Ed.), Yönetim süreçleri içinde (ss. 161-221). Ankara: Pegem Akademi.

Kuru, S. (2007). Muğla Üniversitesi’nin örgütsel öğrenme açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Muğla Üniversitesi Muğla.

Memduhoğlu, H. B. Ve Yılmaz, K.(2012). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi . Ankara: Pegem A Yayıncılık

Kuru Çetin, S. (2019). Eğitim yönetimi. N. Cemaloğlu ve M. Özdemir (Ed.), Eğitim yönetiminde etkililik ve örgüt geliştirme içinde (ss. 417-446). Ankara: Pegem Akademi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (1993). 14. Milli eğitim şurası.

http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165401_14_sura.pdf

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013).Okul öncesi eğitim programı. www.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2014). Milli eğitim bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140726-4.htm

Memduhuğlu, H. ve Şenyiğit V. (2021). Yönetim kuramları ve eğitim yönetimine yansımaları. K. Yılmaz ve K. Demir (Ed.), Eğitim yönetimi kuram ve uygulama içinde (ss. 1-35). Ankara: Pegem Akademi

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber (Çev.:Selahattin. Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. (Orijinal çalışma basım tarihi/Original work published: 2009)

Oktay, A. (1990). Türkiyede okul öncesi eğitim. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 151-160. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1688

Özdemir, S. (2000). Eğitimde örgütsel yenileşme. Ankara: : Pegem A Yayıncılık.

Özdemir, S. ve Sezgin, F. (2002). Etkili okullar ve öğretim liderliği. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 266-282. https://www.researchgate.net/publication/242173391_ETKILI_OKULLAR_ve_OGRETIM_LIDERLIGI

Özkan, Y. (2014). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile okulların etkililik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mevlana Üniversitesi, Konya.

Özkan, H. ve Kalman, M., (2021). Türk Eğitim Sistemi. A. Ç. Sağlam (Ed.), Yönetim süreçleri içinde (ss. 97-116). Ankara: Nobel.

Özdoğru, M. (2021). Okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışları ile kurumsal itibar algısı arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 1869-1914.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Çev.: M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Pegem Akademi (Orijinal çalışma basım tarihi/Original work published: 2001)

Silverman, D. (2018). Nitel verileri yorumlama (Çev.: E . Dinç). Ankara: Pegem Akademi (Orijinal çalışma basım tarihi/Original work published: 2001)

Şenay, T. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin yöneticilerinde algıladıkları öğretimsel liderlik davranışı ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Onsekiz Mart Üniversitesi. Çanakkale.

Şişman, M. (2004). Öğretim liderliği. Ankara: Pegem Akademi.

Şişman, M. (2012). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.

Şişman, M. (2013). Eğitimde mükemmellik arayışı etkili okullar. Ankara: Pegem Akademi.

Turgut, M. (2021). Etkili okul özelliklerine ilişkin bir meta analiz çalışması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya.

Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24, 543-559.

Published

2023-12-29

How to Cite

Akbaş Paylan, S., & Demirhan, G. (2023). Administrative Needs and Instructional Leadership in Maternity Schools within Primary Education. Toplum, Eğitim Ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 2(3), 216–226. https://doi.org/10.5281/zenodo.10439769