The Effect of Constructivist Teaching Methods Applied in Vocational Courses on Prospective Teachers' Attitudes: A Meta-Analysis Study


Abstract views: 70 / PDF downloads: 69

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8304276

Keywords:

Teacher professional knowledge courses, Innovative methods, Attitude

Abstract

With the emergence and widespread adoption of constructivist learning, the importance of utilizing teaching methods and techniques in education has increased. In teacher education, there is a growing significance in teaching these methods and techniques, particularly in courses related to teaching principles and methods, introduction to education, educational psychology, instructional technologies, assessment and evaluation, and classroom management. Prospective teachers are being taught constructivist learning methods in these subject areas, and their application is expected when they practice the teaching profession. Literature includes studies that approach the teaching of these methods to teacher candidates with a practical understanding, applying constructivist-based methods in the instruction of teacher education courses, and investigating their effectiveness.

Aims of this research to gather the findings of studies that investigate the effectiveness of teaching methods based on the constructivist approach, which are implemented in the professional knowledge courses of education faculties, through a meta-analysis method. The findings reveal that the implementation of constructivist-based practices in professional knowledge courses results in a 0.495 standard deviation increase in the attitudes of teacher candidates.  As moderator variables, the research also examines the variations in attitude increase based on the professional knowledge course where the studies were conducted, the years of the studies, the department of the teacher candidates, the subject where the method was applied, and the grade level. Furthermore, it explores the changes in student attitudes resulting from the implementation of methods based on the constructivist approach in teacher education, emphasizing a significant increase in student attitudes in professional knowledge courses that use constructivist-based methods.

References

Akcaoğlu, M. Ö. (2017). Çok kültürlü eğitim uygulamasının öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitim ile sınıf yönetimi tutum ve yeterliklerine etkisi. Doktora Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Akdağ Gürsoy, G. (2015). Alan ile ilişkilendirilmiş uygulamalı ölçme ve değerlendirme dersinin öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme okuryazarlık düzeylerine, tutumlarına ve alan bilgilerine etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Akdemir, A. (2013). Türkiye'de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve sorunları. Turkish Studies, 812. 15-28.

Arık, S. (2017). yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı ve aktif öğrenmenin çevre eğitimi üzerindeki etkisinin sistematik incelenmesi ve meta-analizi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Arsal, Z. (2014). Mikro öğretimin öğretmen adaylarının sınıf yönetimi tutum ve inançlarına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 10(3), 137-150.

Ayaz, M. ve Şekerci, H. (2016). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin derslere yönelik tutumlarına etkisi: bir meta-analiz çalışması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 47, 46-63.

Başbay, M. (2008). Yenilenmiş taksonomiye göre düzenlenmiş öğretim tasarımı dersinde projeye dayalı öğretimin öğrenme ürünlerine etkisi. . Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bay, E. (2008). Öğretmen eğitiminde yapılandırmacı program uygulamalarının etkililiğinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi, Erzurum.

Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T. ve Rothstein, H. R. (2009). Introduction to meta-analysis. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.

Botella, J., ve Gambara, H. (2006). Doing and reporting a meta-analysis. International Journal of Clinical and Health Psychology, 6, 425-440.

Cochran-Smith, M. ve Fries, K. (2008). Research on teacher education: changing times, changing paradigms. In M. Cochran-Smith, S. Feiman-Nemser, and D.J. McIntyre (Ed), Handbook of research on teacher education: Enduring questions in changing contexts (pp. 1050-1093). New York: Routledge/Taylor Francis and the Association of Teacher Educators.

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Routledge. ISBN 978-1-134-74270-7.

Çokçalışkan, H. (2014). Tematik portfolyo uygulamasının eğitimde ölçme ve değerlendirme dersindeki başarı, kalıcılık ve derse yönelik tutum üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

Debbağ, M. (2018). Öğretim ilke ve yöntemleri dersi öğretim programı için hazırlanan ters-yüz edilmiş sınıf modelinin etkililiği. Doktora Tezi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Demirel, Ö. (2000). Eğitimde program geliştirme. Ankara: PegemA Yayınları.

Donmuş Kaya, V. (2018). Öğretim etkinlikleri modeli’ ne dayalı çevrimiçi öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarılarına, tutumlarına ve öğrenmede kalıcılığa etkisi. Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Glass, G. V. (1976). Primary, secondary, and meta-analysis of research. Educational Researcher, 5(10), 3- 8.

Glass, G. V., McGaw, B. ve Smith, M. L. (1981). Meta-analysis in social research. CA: Sage Publications.

Göçmen, G. (2004). Meta analizin genel bir değerlendirmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 186–192.

Gökdaş, İ. (2003). Bilgisayar ve sınıf ortamına dayalı durumlu öğrenmenin öğrenci başarısı, tutum ve transfere etkisi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Güler, B. (2013). Karma öğrenme yönteminin ilköğretim fen ve teknoloji öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarına ve öz düzenleme ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Higgins, J. P., Thompson, S. G., Deeks, J. J. ve Altman, D. G. (2003). Measuring inconsistency in meta-analyses. BMJ (Clinical research ed.), 327(7414), 557–560. https://doi.org/10.1136/bmj.327.7414.557

Kartal, T. (2013). Mikro öğretimin fen bilgisi öğretmen adaylarının ısı ve sıcaklık konusundaki pedagojik alan bilgilerinin gelişimine etkisi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Küçük Avcı, Ş. (2018). Üç boyutlu sanal ortamlar ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrenme başarısı üzerindeki etkisi: bir meta-analiz çalışması. Doktora Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Koçyiğit, S. (2011). Otantik görev odaklı yapılandırmacı yaklaşımın öğretmen adaylarının başarılarına, derse karşı tutumlarına ve problem çözme becerilerine etkisi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Laird, N. ve Mosteller, F. (1990). Some Statistical Methods for Combining Experimental Results. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 6(1), 5-30. doi:10.1017/S0266462300008916

Lipsey, M. W. ve Wilson, D. B. (2001). Practical meta-analysis. Thousand Oak, London, New Delhi: Sage.

Marangoz, İ. (2011). İlköğretim 6. sınıf matematik dersi geometri öğrenme alanıında İşbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Onur, B. (1994). Türk Eğitim Sisteminin Özellikleri. Eğitim ve Bilim, 18(93). Http://Egitimvebilim.Ted.Org.Tr/İndex.Php/EB/Article/View/5902/2037 adresinden 12.04.2019 tarihinde erişildi.

OpenMetaAnalyst, Wallace, B. C., Issa J. D., Thomas A. T., Joseph L., Paul T., ve Christopher, H. S. (2012). Closing the gap between methodologists and end-users: r as a computational back-end. Journal of Statistical Software, 49, 5.

Önal, İ. (2008). Özel öğretim yöntemleri ıı dersinde oluşturmacı öğretimin başarı, tutum, bilimsel süreç becerileri ve kalıcılığa etkisi. Doktora Tezi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Öngöz, S. (2011). Eğitim fakültelerinde okutulan gelişim ve öğrenme dersine yönelik hazırlanan bir elektronik kitabın değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Peters, J. L., Sutton, A. J., Jones, D. R., Abrams, K. R. ve Rushton, L. (2006). Comparison of two methods to detect publication bias in meta-analysis. JAMA, 295(6), 676–680. https://doi.org/10.1001/jama.295.6.676

Rosenthal, R. (1991). Meta-Analytic procedures for social research. London: Sage.

Rosenthal, R. (1995). Writing meta-analytic reviews. Psychological Bulletin, 118, 183-192.

Rosenthal, R. ve DiMatteo, M. R. (2001). Meta-analysis: Recent developments in quantitative methods for literature reviews. Annual Review of Psychology, 52(1), 59-82.

Rothstein, H. R., Sutton, A. J., ve Borenstein, M. (2005). Publication bias in meta-analysis: Prevention, assessment and adjustments. West Sussex, England: John Wiley & Sons.

Sánchez-Meca, J. ve Marín-Martínez, F. (2010). Meta Analysis. In P. Peterson, E. Baker & B. McGaw (Eds.), International Encyclopedia of Education, 274-282. Oxford, UK: Elsevier.

Sánchez-Meca, J., ve Marín-Martínez, F. (2010). Meta-analysis in psychological research. International Journal of Psychological Research, 3(1), 150-162.

Sarıca, R. (2016). Araştırmaya dayalı öğretim uygulamalarının ölçme ve değerlendirme dersindeki etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi. Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Sawilowsky, S. (2009). New effect size rules of thumb. Journal of Modern Applied Statistical Methods. 8(2): 467–474. doi:10.22237/jmasm/1257035100

Schulze, R. (2007). The state and the art of meta-analysis. Journal of Psychology, 215 (2), 87-89

Shrier, I., Boivin, J. F., Platt, R. W., Steele, R. J., Brophy, J. M., Carnevale, F., Eisenberg, M. J., Furlan, A., Kakuma, R., Macdonald, M. E., Pilote, L., ve Rossignol, M. (2008). The interpretation of systematic reviews with meta-analyses: an objective or subjective process?. BMC medical informatics and decision making, 8(19). 1-8. https://doi.org/10.1186/1472-6947-8-19

Sutton, A. J., ve Higgins, J. P. T. (2008). Recent developments in meta-analysis. Statistics in Medicine, 27, 625-650.

Tican, C. (2013). Yansıtıcı düşünmeye dayalı öğretim etkinliklerinin öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerine, eleştirel düşünme becerilerine, demokratik tutumlarına ve akademik başarılarına etkisi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tutal, Ö., Kaçire, İ. ve Atabey, E. (2016). Öğretmen eğitiminde kullanılan alternatif öğretim yöntemlerinin akademik başarıya etkisi: Bir meta-analiz çalışması. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi 4 (1), 917-943 - 10.14527/9786053187615.

Tüfekçi, S. (2005). Beyin temelli öğrenmenin erişiye, kalıcılığa, tutuma ve öğrenme sürecine etkisi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Üstün, U. ve Eryılmaz, A. (2014). Etkili araştırma sentezleri yapabilmek için bir araştırma yöntemi: meta-analiz. Eğitim ve Bilim, 39 (174), 1-32.

Yıldırım, İ. (2016). Oyunlaştırma temelli “öğretim ilke ve yöntemleri” dersi öğretim programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

YÖK, (2018). Yeni öğretmen yetiştirme lisans programları. https://www.yok.gov.tr/kurumsal/ adresinden 26 Aralık 2019 tarihinde edinilmiştir.

Yünkül, E. (2014). Çoklu ortam tasarım ilkelerine göre hazırlanan öğretim yazılımının başarı ve tutuma etkisi. Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Published

2023-08-31

How to Cite

Çubukçu, Z., & Kaşarcı, İsmail. (2023). The Effect of Constructivist Teaching Methods Applied in Vocational Courses on Prospective Teachers’ Attitudes: A Meta-Analysis Study. Toplum, Eğitim Ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 2(2), 75–91. https://doi.org/10.5281/zenodo.8304276