Effect of Transformational Leadership on Organizational Outputs: A Meta-Analysis Study


Abstract views: 324 / PDF downloads: 132

Authors

  • Selin BOZALP ÜNAL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  • Engin KARADAĞ Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
  • Hüseyin GÖK MEB

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7881771

Keywords:

Leadership, transformational leadership, organizational outputs, meta-analysis

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’de dönüşümcü liderliğin örgütsel
çıktılar üzerindeki etkisi meta-analiz yöntemiyle test
edilmiştir. Meta-analize dâhil edilecek araştırmaları belirlemek için öncelikle YÖK ve ULAKBİM veri tabanlarında literatür taraması yapılmıştır. Geliştirilen tarama
stratejisiyle dönüşümcü liderlik ve 17 örgütsel çıktı arasındaki ilişki araştırılmış ve çalışmanın dahil etme ölçütlerine uygun 129 araştırma, çalışma örneklemini oluşturmuştur. Çalışmada dönüşümcü liderliğin örgütsel çıktılar
üzerindeki etki düzeyini belirlemek için gerçekleştirilen
meta-analiz sonuçları, dönüşümcü liderliğin iş tatmini
[r = .50], örgütsel adalet [r = .73], örgütsel bağlılık [r =
.47], örgütsel güven [r = .62], örgüt kültürü [r = .54],
örgüt iklimi [r = .65], yenilikçilik [r = .61] ve örgüt sağlığı
[r = .67] üzerinde geniş düzeyde; örgütsel vatandaşlık
[r = .43], girişimcilik [r = .42], duygusal zekâ [r = .49],
motivasyon [r = .56], iletişim becerisi [r = .50], ve performans [r = .36] üzerinde orta düzeyde pozitif etkilere
sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca dönüşümcü liderliğin, tükenmişlik [r = -.24], mobbing [r = -.38] ve örgütsel sessizlik [r = -.35] üzerinde negatif etkilere sahip
olduğunu göstermiştir. Dönüşümcü liderliğin en yüksek
etkisinin, örgütsel adalet, en düşük etkisinin ise performans üzerinde olduğu saptanmıştır.

References

Adair, J. (2004). Handbook of management and leadership. London: Replika Press.

Adair, J. (2012). Hz. Muhammed örneğinden hareketle liderlik. (Çev., A. Çavuşoğlu). İstanbul: Ufuk Yayınları.

Ağca, Y. (2014). Liderlik davranışının örgütsel vatandaşlığa ve alt boyutlarına etkisi: Perakende sektöründe bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.*

Akbolat, M., Işık, O. ve Yılmaz, A. (2013). Dönüşümcü liderlik davranışının motivasyon ve duygusal bağlılığa etkisi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 6(11), 36-50.*

Akca, B. (2012). Dönüşümcü liderlik ile örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerde örgütsel adaletin rolü: İSO İşletmelerinde bir araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.*

Akdeniz, M. (2010). Dönüştürücü liderlik ve astların iş tatmini arasındaki ilişki ve bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.*

Akkaş Baysal, E. (2013). İlköğretim okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik rollerinin öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.*

Akyol Kılıç, M. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin yöneticilerinde algıladıkları liderlik stilleri ile kendi iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: İstanbul-Manila örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Üniversitesi, İstanbul.*

Arkcı, M. (2014). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin iş doyumuna etkisi: Gölbaşı ilçesi örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara.*

Arslan, F. (2013). Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin okul müdürlerinden algıladıkları dönüşümsel liderlik stilleri ile adanmışlık düzeylerinin ilişkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.*

Arslantaş, C. C. ve Pekdemir, I. (2007). Dönüşümcü liderlik, örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel adalet arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik görgül bir araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 261-286.*

Ashkanasy, N. M., Härtel, C. E. J. & Zerbe, W. J. (2000). Emotions in the workplace: Research, theory, and practice. Westport, CT, US: Quorum Books/Greenwood Publishing Group.

Avolio, B. J. & Bass, B. M. (2002). Manual for the multifactor leadership questionnaire. Redwood City, CA: Mindgarden.

Avolio, B. J., Zhu, W., Koh, W. & Bhatia, P. (2004). Transformational leadership and organizational commitment: Mediating role of psychological empowerment and moderating role of structural distance. Journal of Organizational Behavior 25, 951-968.

Ayasbeyoğlu, G. (2011). Yöneticilerin duygusal zekaları ile dönüşümcü liderlik özellikleri arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul.*

Aydoğmuş, C. (2011). Kişilik özellikleri ile iş tatmini ilişkisi üzerinde psikolojik güçlendirme ve dönüşümcü liderlik algısının etkileri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.*

Balcı, Y. (2009). İlköğretim okullarında çalışan öğretmen ve yöneticilerin örgütsel bağlılığı ile yöneticilerin öğretimsel liderlik ve dönüşümcü (transformasyonel) liderlik davranışları arasındaki ilişkilerin analizi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.*

Balthazard, P., Cooke, R., & Potter, R. (2006). Dysfunctional culture, dysfunctional organization: Capturing the behavioral norms that form organizational culture and drive performance. Journal of Managerial Psychology, 21, 709-732.

Barbuto, E. J. & Burbach, M. E. (2006). The emotional intelligence of transformational leaders: A field study of elected officials. The Journal of Social Psychology, 146(1), 51-64, University of Nebraska.

Barling, J., Slater, F. & Kelloway, E. K. (2000). Transformational and leadership and emotional intelligence: An explotary study. Leadership and Organizational Development Journal, 21, 157-161.

Barling, J., Weber, T. & Kelloway, E. K. (1996). Effects of transformational leadership training on attitudinal and financial outcomes: A field experiment. Journal of Applied Psychology, 81, 827–832.

Bass, B. M. & Avolio, B. J. (1990). Developing transformational leadership: 1992 and beyond. Journal of European Industrial Training, 14, 21-27.

Bass, B. M. & Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership. London: Lawrance Erlbaum Associates, Publishers.

Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. NY: Free.

Bass, B. M. (1985a). Leadership and performance beyond expectations. NY: The Free Press.

Bass, B. M. (1990). Handbook of leadership: A survey of theory and research. NY: Free.

Bass, B. M. (1997). Personal selling and transactional / transformational leadership. Journal of Personal Selling & Sales Management, 17(3), 19-28.

Bass, B. M. (1998). Transformational leadership: Industrial, military, and educational impact. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1989). Potential biases in leadership measures, how prototypes, leniency, and general satisfaction relate to ratings and rankings of transformational and transactional leadership constructs. Educational and Psychological Measurement. 49, 509- 527.

Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership. London: New Jersey.

Bass, B. M., Avolio, B. C., Jung, D. I. & Berson, Y. (2003). Predicting unit performance by assessing transformational and transactional leadership. Journal of Applied Psychology, 88(2), 207-218.

Başaran, A. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin algıladıkları liderlik stilleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.*

Bateman, T. S. & Organ, D.W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee citizenship. Academy of Management Journal, 26(4), 587-595.

Berson, Y. & Avoilo, B. J. (2004). Transformational leadership and the dissemination of organizational goals: A case study of telecommunication firm. The Leadership Quarterly, 15, 626-646.

Besler, S. (2010). Sosyal girişimcilik. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Beşiroğlu, A. (2013). Ortaöğretim kurumları yöneticilerinin liderlik stillerinin örgütsel bağlılıkla ilişkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.*

Beugré, C. D., Acar, W. & Braun, W. (2006). Transformational leadership in organizations: An environment – induced model. International Journal of Manpower, 27, 52-62.

Bilir, M. E. (2007). Öğretmen algılarına göre ilköğretim okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özellikleriyle öğretmenlerin iş doyumu ilişkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.*

Black, G. L. (2007). A correlational analysis of servant leadership and school climate.(Unpublished Master Dissertation). University of Phoenix, USA.

Blake, R. R. & Mouton J. S. (1964). The managerial grid. Houston, TX: Gulf.

Bo, Y. (2013). The influence study of transformational leadership in university on teachers' organizational commitment: The construction and verification of a theoretical model. Canadian Social Science, 9(4), 126-137.

Bogler, R. (2001). The influence of leadership style on teacher job satisfaction. Educational Administration Quarterly, 37(5), 662-683.

Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2008). Organizasyonları yeniden yapılandırmak: Yetenek, tercih ve liderlik. (Çev., A. Aypay ve A. Tanrıöğen). Ankara: Seçkin Yayıncılık .

Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T. & Rothstein, H. R. (2009). Introduction to meta-analysis. UK: Wiley.

Bozkır, H. S. (2014). Dönüşümcü liderlik ile iş tatmini arsındaki ilişkinin incelenmesi: Kamu ve özel sektör çalışanlarına yönelik bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.*

Brown, M. E. & Trevino, L. K. (2006). Ethical leadership: A review and future directions. The Leadership Quarterly, 17, 595-616.

Bul, S. (2007). Okul müdürlerinin motive etme becerisi ile liderlik yaklaşımları arasındaki ilişki: Kocaeli örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.*

Buluç, B. (2009). İlköğretim okullarında bürokratik okul yapısı ile okul müdürlerinin liderlik stilleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 34(152), 71-86.*

Buluç, B. (2009). Sınıf öğretmenlerinin algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(57), 5-34.*

Burns, J. M. (1978). Leadership. NY: Harper & Row.

Can, B. (2014). Ortaokul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.*

Canpolat Doğan, N. (2006). Ortaöğretim öğretmenlerinin dönüşümsel önderlik özellikleriyle öğretmen etkililiği arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.*

Cemaloğlu, N. (2007). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile yıldırma arasındaki ilişkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 77-87.*

Cemaloğlu, N. (2007). Okul yöneticilerinin liderlik stillerinin örgüt sağlığı üzerindeki etkisi. TSA, 11(2), 165-194.*

Cemaloğlu, N. ve Kılınç, A. Ç. (2012). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 132-156.*

Cerit, Y. (2008). İlköğretim okul müdürlerinin hizmet yönelimli liderlik davranışlarının öğretmenlerin tükenmişliklerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 56, 547-570

Ceylan, A., Keskin, H. ve Eren, Ş. (2005).Dönüşümcü ve etkileşimci liderlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilere yönelik bir araştırma. Yönetim, 16(51), 32-42.*

Cook, J. & Wall T. (1980). New York attitude measrures of the trust organizational commitment and personel need non-fulfillment. Social Forces, 53, 39-52.

Cunnigham, W. G. & Cordeiro, P. A. (2009). Educational leadership a bridge to improved practice. NY: Pearson Education.

Çakınberk, A. ve Demirel, E. T. (2010). Örgütsel bağlılığın belirleyicisi olarak liderlik: Sağlık çalışanları örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 103-119.*

Çakır Titizoğlu, Ö. (2011). Etkileşimci ve dönüşümcü liderlik tarzlarının örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini üzerine etkisi: Bir saha araştırması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.*

Çalıkoğlu, E. (2004). Muharip subay ve astsubayların etkileşimci ve dönüşümcü liderlik tarzlarının muharebe performasları ile ilşkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.*

Çelebi, C. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan okul müdürlerinin okulda gösterdikleri liderlik stilleri ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.*

Çelik, M. (2013). Öğretmen algılarına göre ilkokul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik ve girişimcilik becerileri arasındaki ilişki: Bağcılar ve Bakırköy ilçe örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.*

Çelik, S. (2011). Liderlik tarzları ile stratejik kararlar arasındaki ilişki: İstanbul’daki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Düzce Üniversitesi, Düzce.*

Çelik, V. (2014). Örgütsel öğrenme kapasitesi, yenilik ve finansal performans ilişkisi: Dönüşümcü liderliğin ılımlaştırıcı etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze.*

Çetin, K. Ö. (2009). Ortaöğretim okulu yöneticilerinin dönüşümsel liderlik özellikleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki: Bolu ili örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.*

Çetin, K. Ö. ve Aydın, B. (2012). Ortaöğretim okulu yöneticilerinin dönüşümsel liderlik özelliklerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 331-342.*

Çetin, Ş. (2011). Okul müdürlerinin liderliği ile müdür-öğretmen ilişkisinin öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.*

Çetinkaya, İ. (2011). Ortaöğretim okul müdürlerinin liderlik stilleri ve iletişim becerileri arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.*

Çıpa, D. (2014). Örgüt kültürü ve dönüşümcü liderlik özelliklerinin öğretmen performansına etkisi üzerine İstanbul ilinde yapılan deneysel bir çalışma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi, İstanbul.*

Çimili Gök, E. B. (2010). Okul yöneticilerinin liderlik stiline ilişkin öğretmen algılarının örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.*

Çubuk, M. (2010). Dönüşümsel ve etkileşimsel liderliğin iş tatmini üzerindeki etkisi: TPAO örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.*

Dalgıç, E. (2015). Okul yöneticilerinin algılanan liderlik stilleri ile okul kültürü arasındaki ilişkinin çok boyutlu incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.*

Daşcı, E. (2014). İlköğretim kurumu yöneticilerinin liderlik tarzları ile öğretmenlerin yaşadıkları yıldırma (mobbing) ve örgütsel sessizlik davranışları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.*

Demir, K. (2008). Transformational leadership and collective efficacy: The moderating roles of collaborative culture and teachers’ self-efficacy. Eurasian Journal of Educational Research, 33, 93-112.*

Didin, Ş. N. (2014). Resmi ve özel temel eğitim kurumlarındaki yöneticilerin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki ve bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.*

Dikmen, B. (2012). Liderlik kuramları ve dönüştürücü liderlik kuramının çalışanların örgütsel bağlılık algıları üzerindeki etkisine yönelik uygulamalı bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.

Dikmen, B. (2012). Liderlik kuramları ve dönüştürücü liderlik kuramının çalışanların örgütsel bağlılık algıları üzerindeki etkisine yönelik uygulamalı bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.*

Dodgson, M. (1993). Learnnig, trust and technological collaboration. Human Relation, 46(1), 77-95.

Doğan, M. (2007). Eylemsel ve dönüşümsel liderliğin iş tatminine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.*

Dumdum, U. R., Lowe, K. B. & Avolio, B. (2002). A meta-analysis of transformational and transactional leadership correlates of effectiveness and satisfaction: An update and extension, B. J. Avolio & F. J. Yammarino (Ed.). Transformational and charismatic leadership: The road ahead 2 (pp. 35-66). Oxford, UK: Elsevier Science.

Dunn, M. W., Dastoor, B. & Sims, R. L. (2012). Transformational leadership and organizational commitment: A cross-cultural perspective. Journal of Multidisciplinary Research, 4(1), 45-59.

Dursun, Y. (2009). Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ile yöneticileri için algıladıkları dönüşümcü ve etkileşimci liderlik stilleri arasındaki ilişki: Karabük ilköğretim okulları örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.*

Durukan, G. (2013). Liderlik yaklaşımları algısının işe ilişkin duygusal iyilik durumu üzerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.*

Dümen, G. (2008). Dönüşümcü liderlik davranışlarının personelin iş tatminine etkisi ve bir askeri birlikte uygulama çalışması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.*

Dvir, T., Eden, D., Avolio, B. J. & Shamir, B. (2002). Impact of transformational leadership on follower development and performance: A field experiment. Academy of Management Journal, 45(4), 735-744.

Einarsen, S. & Raknes, B. I. (1997). Harassment in the workplace and the victimization of men. Violence and Victims, 12, 247-263.

Elmore, R. F. (2000). Building a new structure for school leadership. The Albert Shanker Institute. Retriwed from http://www.shankerinstitute.org

English, E. M. (2011). Principals’ servant leadership and teachers’ job satisfaction. (Unpublished doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3492651).

Ercan, M. (2004). Bölük komutanı liderlik tarzları ile astlarının örgütsel bağlılık tutumları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.*

Erdoğan Morçin, S. (2012). Dönüştürücü liderlik ve örgütsel adaletin örgütsel bağlılık ve iş tatminine etkisi: Adana ilindeki a grubu seyahat acenteleri örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.*

Erdoğruca, P. (2011). Dönüşümcü (transformasyonel) liderlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.*

Ergin, D. (2008). Okul yönetiminde duygusal zeka ve dönüşümsel liderliğe ilişkin öğretmen algıları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.*

Erkuş, E. ve Günlü, E. (2008). Duygusal zekanın dönüşümcü liderlik üzerine etkileri. İşletme Fakültesi Dergisi, 9(2), 187-209.*

Erol, G. (2012). Liderlik tarzları ve örgütsel sessizlik ilişkisi: Otel işletmelerinde bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.*

Eryeşil, K. (2012). Liderlik tarzları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir alan araştırması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.*

Evans, M. G. (1970). The effects of supervisory behavior on the path-goal relationship. Organizational Behavior and Human Performance, 5, 277-298

Fiedler, F. E. (1964). A contingency model of leadership effectiveness, in. L. Berkowitz (Ed.). Advances in experimental social psychology (vol. 1, pp. 149-190). NY: Academic Press.

Fiedler, F. E. (1967). A theory of leadership effectiveness. NY: McGraww-Hill.

Fleischman, P. R. (1990). The healing spirit: Explorations in religion and psychotherapy. Cleveland, SC: Bonne Change

Gardner, L. & Stough, C. (2002). Examining the relationship between leadership and emotional intelligence in senior level managers. Leadership & Organization Development Journal, 23(2), 68-78.

Gardner, W. L., Cogliser, C. C., Davis, K. M. & Dickens, M. P. (2011). Authentic leadership: A review of the literature and research agenda. The Leadership Quarterly, 22, 1120-1145.

Gayef, A. (2006). Özel hastanelerde uygulanan liderlik yaklaşımlarının üstdüzey yöneticilerin takım çalışması ve örgüt iklimi algılamaları üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.*

Gökçay, E. (2011). The relationship among leadership style, trust and organizational commitment. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.*

Greenberg, G. J. & Baron, R. A. (2000). Behavior in organizations. New Jersey: Prentice Hall.

Greenberg, J. (1987). A taxonomy of organizational justice theories. Academy of Management Review, 12, 9-22.

Greenleaf, R. K. (2002). Essentials of servant leadership in focus on leadership. NY: John Wiley & Sons.

Griffith, J. (2004). Relation of principal transformational leadership to school staff job satisfaction, staff turnover, and school performance. Journal of Educational Administration, 42(3), 333-356.

Gronn, P. (2002). Distrubuted leadership as a unit of analysis. The Leadership Quarterly, 13, 423-451.

Gronn, P. (2000). Distributed properties: A new architecture for leadership. Educational Management and Administration, 28(3), 371-338.

Gronn, P. (2006). The Significance of distrubuted leadership. Educational Leadership Research, 7, 160-172.

Güllü, E. (2009). Sınıf öğretmenlerinin algılarına göre ilköğretim okulu yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.*

Gültekin, C. (2012). Okul yöneticilerinin liderlik stillerinin okul iklimi üzerine etkisi: İstanbul ili Anadolu yakası örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul.*

Güneş, A. M. (2011). İlköğretim okullarında dönüşümcü liderlikle örgütsel adalet arasındaki ilişki: Ağrı ili örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.*

Güngör, H. (2010). Dönüşümcü liderlik ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkinin incelenmesi: Algılanan örgütsel adalet düzeyinin aracılık etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kara Harp Okulu, Ankara.*

Güzel, T. ve Akgündüz, Y. (2011). Liderlik davranışlarının orta düzey yöneticiler üzerindeki etkisi ve yöneticilerin tükenmişlik düzeyleri ile ilişkisi: Kuşadası otel işletmelerinde bir araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(2), 280-296.*

Hartsfield, M. (2003). The internal dynamics of transformational leadership: Effects of spirituality, emotional intelligence, and self-efficacy. (Unpublished doctoral dissertation). Regent University, Virginia Beach.

Hater, J. J & Bass, B. M. (1988). Superior’s evaluations and subordinates’ perceptions of transformational and transactional leadeship. Journal of Applied Psychology, 73, 695-702.

Hedges, L. V. & Olkin, I. (1985). Statistical method for meta-analysis. United Kingdom: Academic Press.

Hersey, P. & Blanckhard, K. H. (1969). Life-cycle theory of leadership. Training and Development Journal, 23, 26-34.

Herzberg, F., Mausner, B. & Snyderman, B. B. (1959). Motivation to work. New Jersey: John Wiley and Sons.

Hoffman, B. J. & Frost, B. J. (2006). Multiple intelligences of transformational leaders: An empirical examination. International Journal of Manpower, 27, 37-51.

House, R. J. (1971). A path goal theory of leader effectiveness. Administrative Science Querterly, 16, 321-328.

Howell, J. M. & Avolio, B. J. (1993). Transformational leadership, transactional leadership, locus of control and support for innovation: Key predictors of consolidated-business-unit performance. Journal of Applied Psychology, 78, 891-902.

Howell, J. M. & Hall-Merenda, K. E. (1999). The ties that bind: The impact of leader–member exchange, transformational and transactional leadership, and distance on predicting follower performance. Journal of Applied Psychology, 84, 680–694.

Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi: teori, araştırma ve uygulama. (Çev., S. Turan). Ankara: Nobel.

Hoy, W. K. & Tarter, C. J. (2004). Organizational justice in schools: No justice without trust. The International Journal of Educational Manegement, 18(4), 250-259.

Hoy, W., Tarter, C. & Kottkamp, R. (1991). Open schools/healty schools. London: Sage.

Hulpia, H., Devos, G. & Keer, H. V. (2011). The relation between school leadership from a distributed perspective and teachers’ organizational commitment: Examining the source of the leadership function. Educational Administration Quarterly, 47(5), 728-771.

Imran, R., Zahoor, F. & Zaheer, A. (2012). Leadership and performance relationship: Culture matters. International Journal of Innovation, Management and Technology, 3(6), 713

Ishikawa, J. (2012). Leadership and performance in Japanese R&D teams. Asia Pacific Business Review, 18(2), 241-258

Jackson, T. A., Meyer, J. P. & Wang, X. H. (2013). Leadership, commitment, and culture: A meta-analysis. Journal of Leadership & Organizational Studies, 20(1) 84–106.

Joseph, E. E. & Winston, B. E. (2005). A correlation of servant leadership, leader trust, and organizational trust. Leadership & Organization Development Journal, 26(1), 6-22.

Jung, K., Moon, M. J. & Hahm, S. D. (2008). Exploring the linkage between ministerial leadership and performance in Korea. Administration & Society. 40, 667-690.

Kale, M. (2013). Perceptions of college of education students in Turkey towards organizational justice, trust in administrators, and instructors. High Education, 66, 521-533

Karabağ Köse, E. (2013). İlköğretim kurumu öğretmenlerine göre okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile örgütsel öğrenme arasındaki ilişkide örgütsel sessizlik ve karara katılımın aracı etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.*

Karaca, S. (2008). Orta kademe yöneticilerinin liderlik özelliklerinin çalışanların iş tatminine etkisi üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.*

Karadağ, E. (2009). Ruhsal liderlik ve örgüt kültürü: Bir yapısal eşitlik modelleme çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 1357-1405

Karaduman, P. (2014). Eğitim örgütlerinde örgüt kültürünün algılanan liderlik tarzları üzerine etkisi ve bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.*

Karakoç, R. (2010). Okul yöneticilerinin bilgi yönetimi sürecini etkili kullanabilme becerileri ile liderlik stilleri arasındaki ilişki: Ankara ili örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.*

Karasu, S. (2009). Çalışanların yöneticilerinin liderlik tarzı algılamaları ile tükenmişlikleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.*

Kaygın, E. (2011). Girişimcilik sürecinde dönüştürücü liderlik anlayışı: Bir uygulama. (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.*

Kazancı, N. (2010). İlköğretim okullarındaki yöneticilerin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki düzeyi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.*

Kelley, R. C., Thornton, B. & Daugherty, R. (2005). Relationships of between measures of leadership and school climate. Education, 126(1), 17-25.

Khasawneh, S. (2011). Shared leadership and organizational citizenship behaviour in jordanian public universities: Developing a global workforce for the 21st century. Educational Management Administration and Leadership, 39(5), 621-634.

Khasawneh, S., Omari, A. & Abu-Tineh, A. M. (2012). The relationship between transformational leadership and organizational commitment: The case for vocational teachers in Jordan. Educational Management Administration & Leadership, 40(4), 494–508.

Kılıç, G. (2006). Eğitim kurumlarında liderlik tarzları ve örgüt kültürünün performans üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.*

Kılınç, T. D. (2013). Sınıf öğretmenlerinin okul müdürlerinin dönüşümcü ve etkileşimci liderlik stilleri ve kendi örgütsel bağlılıklarını algılamaları ile okul müdürlerinin sınıf öğretmenlerinin örgütsel bağlılıklarını algılamaları arasındaki ilişki: Mersin ili Tarsus ilçesi örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çağ Üniversitesi, Mersin.*

Kırılmaz, S. (2012). Sosyal girişimciliğin başarı faktörlerinin girişimci kişilik ve dönüştürücü liderlik bağlamında araştırılması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.*

Kirkpatrick, S. A. & Locke, E. A. (1991). Leadership: Do traits matter? The Executive, 5, 48-60.

Klatt, B. & Hiebert, M. (2001). The Encyclopedia of leadership: A practical guide to classic and contemporary leadership theories and techniques. NY: McGraw-Hill.

Koçak, A. (2009). İşletmelerde dönüşümcü liderlik davranışlarının örgüt kültürüne etkisi: Bir işletme örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.*

Koene, B. A. S., Vogelaar, A. L. W. & Soeters, J. L. (2002). Leadership effects on organizational climate and financial performance: Local leadership effect in chain organizations. The Leadership Quarterly 13, 193–215.

Korkmaz, M. (2005). Duyguların ve liderlik stillerinin öğretmenlerin performansı üzerinde etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 43, 401-422.*

Korkmaz, M. (2007). Örgütsel sağlık üzerinde liderlik stillerinin etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 49, 57-91.

Koşar, S. ve Çalık, T. (2011). Okul yöneticilerinin yönetimde gücü kullanma stilleri ile örgüt kültürü arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(4), 581-603.

Kouzes, J. M. & Posner, B. Z. ( 2002). The leadership challenge. San Francisco: Jossey-Bass.

Kul, M. (2010). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile beden eğitimi öğretmenlerinin yıldırma (mobbing) yaşama düzeyleri, örgütsel bağlılıkları ve iş doyumu arasındaki ilişki.(Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.*

Kulinskaya, E., Morgenthaler, S. & Staudte, R. G. (2008). Meta analysis: A guide to calibrating and combining statistical evidence. London: John Wiley & Sons.

Küçükbayrak, R. (2010). An integrative model of transformational leadership, organizational commitment, job satisfaction and organizational citizenship behavior. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). ODTÜ, Ankara.*

Küpçü, U. (2012). Dönüşümcü liderlik davranışlarının çalışanların yaratıcılık algıları üzerinde etkisi ve bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.*

Leithwood, K. & Sun, J. (2012). The nature and effects of transformational school leadership: A meta-analytic review of unpublished research. Educational Administration Quarterly, 48(3), 387-423.

Lewicki, R. J., McAllister, D. J. & Bles, D. J. (1998). Trust and distrust, new relationships and realities. Academy of Management Rewiew, 23, 438-458.

Littel, H. J., Corcoran, J. & Pillai, V. (2008). Systematic revews and meta-analysis. NY: Oxford University Press.

Lok, P. & Crawford, C. (2004). The effect of organisational culture and leadership style on job satisfaction and organisational commitment: A cross-national comparison. Journal of Management Development, 23(4), 321-338

Lowe, K. B., Kroeck, K. G. & Sivasubramaniam, N. (1996). Effectiveness correlates of transformational and transactional leadership: A meta-analytic review. Leadership Quarterly, 7, 385-425.

Mandell, B. & Pherwani, S. (2003). Relationship between emotional intelligence and transformational leadership style: A gender comparison. Journal of Business and Psychology, 17, 387-404.

McDaniel, C. & Wolf, G. (1992). Transforming leadership in nursing service. Journal of Nursing Administration, 22, 60-65.

McGregor, D. (1960). The human side of enterprise. NY: Mc-Graw-Hill.

Meyer, J. P. & Allen, N. J. (1984). Testing the side-best theory of organizational commitment: Some methodological considerations. Journal of Applied Psychology, 69(3), 372- 378.

Mowday, R. T., Porter, L. W. & Steers, R. M. (1982). Employee- organization linkages, the psychology of commitment absenteeism and turnover. NY: Academic Pres.

Nourthouse, P. G. (2010). Leadership: theory and practice. NY: Sage.

Nyhan, R. C. & Marlowe, H. A. (1997). Development and psychometric properties of the organizational trust inventory. Evaluation Review, 21(5).

Oğuz, E. (2011). Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları ile yöneticilerin liderlik stilleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(3), 377-403.*

Oğuz, E. (2011). The relationship between teachers’ perceptions of organizational justice and administrators’ leadership styles. İnönü University Journal of The Faculty of Education, 12(1), 45-65.*

Okçu, V. (2011). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ve yıldırma yaşama düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.*

Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington, MA: Lexington Books.

Owen, H., Hodgson, V. & Gazzard, N. (2011). Liderlik el kitabı. (Çev., M. Çelik). İstanbul: Optimist.

Önder, S. (2007). Kara havacı pilotların iş doyum düzeyleri ve algılanan liderlik stillerinin iş doyum düzeylerine etkileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.*

Özcan, Ş. (2008). Eğitim yöneticisinin cinsiyet ve hizmetiçi eğitim durumunun göreve etkisi: Bir meta analitik etki analizi.(Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Özçalışkan, D. (2012). Dönüştürücü liderliğin düşünsel inovasyon üzerine etkisi: Gaziantep ili örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.*

Özdil Aydın, E. (2009). Dönüştürücü liderlik ve toplumsal cinsiyet rolleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.*

Özer, S. (2009). Eğitim örgütlerinde lider davranış biçimleri ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki: Nevşehir ili örneği.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.*

Özkara, Z. U. (2011). Dönüşümcü ve etkileşimci liderlik davranışları ile lidere duyulan güven arasındaki ilşkiler üzerine ampirik bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.*

Özkaya, H. (2006). Öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin öğretmen görüşleri açısından karşılaştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Özmen, N. İ. (2005). Leadership style of Turkish middle level managers in private sector and its relationship with subordinate performance, satisfaction and commitment. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). ODTÜ, Ankara.

Palestini, R. (2009). From leadership theory to practice: A game plan for success as a leader. NY: Rowman & Littlefield Education.

Peters, J. T. & Waterman, H. R. (1995). Yönetme ve yükseltme sanatı. (Çev., S. Sargut). İstanbul: Altın Kitaplar.

Petitti, D. B. (2000). Meta analysis, decision analysis and cost effectiveness analysis: Methods for quantitative synthesis in medicine. NY: Oxford University Press.

Pillai, R., Scandura, T. A. & Williams, E. A. (1999). Leadership and organizational justice: Similarities and differences across cultures. Journal of International Business Studies, 30(4), 763-779

Pillai, R., Williams, E. A., Lowe, K. B. & Jung, D. I. (2003). Personality, transformational leadership, trust and the 2000 U.S. presidential vote. Leadership Quarterly, 14(2), 161-192.

Podsakoff, M. P., MacKenzie, B. S., Moorman, H. R. & Fetter, R. (1990). Transformational leader behaviors and their effects on followers trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors. Leadership Quaterly, 1(2), 107-142.

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B. & Bommer, W. H. (1996). Transformational leader behaviors and substitutes for leadership as determinants of employee satisfaction, commitment, trust and organizational citizenship behaviors. Journal of Management, 22(2), 259-298

Reddin, W. J. (1967). The 3-D management style theory. Training and Development Journal, 8-17.

Roberson, M. E. B. & Strickland, O. J. (2010). The relationship between charismatic leadership, work engagement, and organizational citizenship behaviors. The Journal of Psychology, 144(3), 313-326.

Rowold, J. (2011). Relationship between leadership behaviors and performance: The moderating role of a work team’s level of age, gender, and cultural heterogeneity. Leadership & Organization Development Journal, 32(6), 628-647.

Sağnak, M. (2010). Dönüşümcü okul liderliği ile etik iklim arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(2), 1113-1152.*

Saylık, A. (2012). Ortaöğretim okullarında informal ilişkiler ile okul müdürlerinin liderlik stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.*

Schein, E. H. (1992). Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass.

Schyns, B. & Schillng, J. (2013). How bad are the effects of bad leaders?. A meta analysis of distructive leadership and its outcomes. The Leadership Quarterly, 24, 138-158.

Shamir, B. (1999). An evaluation of conceptual weaknesses in transformational and charismatic leadership theories. Leadership Quarterly, 10(2).

Sivanathan, N. & Fekken, G. C. (2002). Emotional intelligence, moral reasoning and transformational leadership. Leadership & Organization Development Journal, 23(3/4), 198-204.

Sosik, J. J. & Megerian, L. E. (1999). Understanding leader emotional intelligence and performance: The role of self-other agreement on transformational leadership perceptions. Group Organization Management, 24, 367-390.

Sönmez, S. (2010). Örgütlerde duygusal zekanın dönüşümsel liderlik üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.*

Spector, P. E. (1996). Industrial and organizational psychology. NY: John Wiley & Son.

Spillane, J. (2005). Distributed leadership. The Educational Forum, 69, 143-150.

Stashevsky, S. & Koslowsky, M. (2006). Leadership team cohesiveness and team performance. International Journal of Manpower, 27, 63-74.

Stogdill, R. M. (1948). Personal factors asoociated with leadership: A survey of the literature. Journal of Psychology, 25, 45-71.

Strickland, O., Babcock, M., Gomes, L., Larson, E., Muh, V. & Secarea, A. (2007). The relationship between leader charisma, work engagement, and turnover intentions. Poster session presented at the annual Western Psychological Association. Seattle, Washington.

Süleymanova, E. (2010). Dönüştürücü liderliğin örgütsel vatandaşlığa etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.*

Şahin, N. (2012). Bazı değişkenler açısından Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilk ve orta öğretim okul yöneticilerinin liderlik stilleri ve iş doyumu düzeyleri: Amasya ili örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.*

Şahin, S. (2003). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile okul kültürü arasındaki ilişkiler. (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. *

Şahin, S. (2004). Okul müdürlerinin dönüşümcü ve sürdürümcü liderlik stilleri ile okul kültürü arasındaki ilişkiler: İzmir ili örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 365-396.*

Şen, Y. ve Yaşlıoğlu, M. M. (2010). Dönüşümcü liderliğin yeniliği destekleyici örgüt iklimi üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Yönetim Dergisi, 21(66), 97-117.*

Şentürk, C. ve Sağnak, M. (2012). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik davranışları ile okul iklimi arasındaki ilişki. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 29-47.

Şişman, M. (2011). Öğretim liderliği. Ankara: Pegema.

Tahaoğlu, F. (2007). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik rollerinin örgüt iklimi üzerine etkisi: Gaziantep ili örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.*

Tajasom, A. & Ahmad, Z. A. (2011). Principals’ leadership style andschool climate: Teachers’perspectives from Malaysia. The International Journal of Leadership in Public Services, 7(4), 314-333.

Tamer, B. (2011). The relationship between transformational leadership styles and organizational culture types with respect to gender differences in public and private universities. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.*

Tanrıverdi, H. ve Paşaoğlu, S. (2014). Dönüşümcü liderlik, örgütsel adalet ve iş tatmini arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik okul öncesi öğretmenleri üzerinde bir araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(50), 274-293.*

Taşdemirci, E. (2009). Genel liselerde görev yapan öğretmenlerin, okullarının örgüt iklimine ilişkin algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi: İzmir ili örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.*

Tezcan, Y. (2006). Lideğin çalışanların motivasyonu üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.*

Thamrin, H. M. (2012). The influence of transformational leadership and organizational commitment on job satisfaction and employee performance. International Journal of Innovation, Management and Technology, 3(5), 566-572.

Thomas, K. W. & Velthouse, B. A. (1990). Cognitive elements of empowerment: An interpretive model of intrinsic task motivation. Academy of Management Review, 15(4), 666-681.

Tınaz, P. (2006). İşyerinde psikolojik taciz. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Top, M., Tarcan, M., Tekingündüz, S. & Hikmet, N. (2013). An analysis of relationships among transformational leadership, job satisfaction, organizational commitment and organizational trust in two Turkish hospitals. The International Journal of Health Planning and Management, 28, 217-241.

Tosi, H. L., Rizzo, J. R. & Carroll, S. J. (1990). Managing organizational behavior. USA: Harper & Row.

Tuna, B. (2009). Understanding the relationship between transformational, transactional leadership and affective commitment, work engagement. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.*

Tura, M. (2012). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin iş doyumuna etkisi: Karacabey ilçesi örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.*

Tülü, A. (2015). Dönüşümcü liderliğin çalışan bağlılığına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Üniversitesi, İstanbul.*

Uysal, Ş. A. (2012). Hastane yöneticilerinin liderlik özellikleriyle çalışanların iş üretkenlik düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Isparta il merkezindeki hastaneler üzerinde bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.*

Varner, K. B. (2007). An examination of the relationship between leadership behaviors associated with school climate and student achievement in selected Alabama high schools. (Unpublished doctoral thesis). Alabama State University, Montgomery.

Vartia, M. (1996). The sources of bullying: Psychological work environment and organisational climate. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2, 203-214.

Vecchio, R. P. (2003). Entrepreneurship and leadership: Common trends and common threads. Human Resource Management Review, 13, 303-327.

Velez, P. & Strom, T. (2012). Effects of organizational trust. Organization Development Journal, 30(2), 39-49.

Vural, T. (2013). Otel işletmelerinde dönüştürücü liderlik davranışlarının örgüt sağlığı üzerine etkileri: Afyonkarahisar ilinde bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.*

Waldman, D. A., Bass, B. M. & Einstein, W. E. (1987). Leadership and outcomes of the performance appraisal process. Journal of Occupational Psychology, 60, 177-186.

Walumbwa, F. O. & Lawler, J. J. (2003). Building effective organizations: Transformational leadership, collectivist orientation, work-related attitudes, and withdrawal behaviors in three emerging economies. International Journal of Human Resource Management, 14(7), 1083-1101.

Wang, G., Oh, I. S., Courtright, S. H. & Colbert, A. E. (2011). Transformational leadership and performance across criteria and levels: A meta-analytic review of 25 years of research. Group & Organization Management, 36(2), 223-270.

Whitney, J. O. (1994). The trust factor, liberating profits and restoring corporate vitality. NY: Mcgraw-Hill.

Wiener, Y. (1982). Commitment in organizations, anormative view. Academy of Management Rewiev, 1(7), 418-428.

Yavuz, E. (2008). Dönüşümcü ve etkileşimci liderlik davranışının örgütsel bağlılığa etkisinin analizi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.*

Yıldırım, C. (2006). Okul müdürlerinin liderlik stillerinin örgütsel sağlık üzerindeki etkisi: Ankara ili örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.*

Yıldırım, S. (2013). Üniversitelerin beden eğitimi ve spor ile ilgili akademik birimlerinde dönüşümcü liderlik ve örgüt kültürü tipleri arasındaki ilişkinin analizi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. *

Yılmaz, A. ve Ceylan, Ç. B. (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin liderlik davranış düzeyleri ile öğretmenlerin iş doyumu ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 277-394.

Yılmaz, T. (2014). Özel okullardaki ilkokul müdürlerinin liderlik biçimi ile sınıf öğretmenlerinin iş doyumu arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Okan Üniversitesi, İstanbul.*

Yiğitel, S. (2014). Öğretmen ve akademisyenlerin algıladıkları liderlik tarzları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.*

Yukl, A. G. (2002). Leadership in organizations. New Jersey: Prentice- Hall.

Zeren, H. (2007). İlköğretim okulu müdürlerinin dönüşümcü liderlik stilleri ile bu okulda görevli öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki: Şanlıurfa ili örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.*

Zerengök, Ş. B. (2005). Transformasyonel (dönüşümcü) liderlikte duygusal zeka etkileri ve bir uygulama. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.*

Zigrang, C. B. (2000). The correlation between a principal’s leadership style and personality, as perceived by the teacher, and its affect on teacher job satisfaction. (Unpublished doctoral dissertation). Available from ProQuest dissertations and thesis database. (UMI No. 9974042).

Published

2023-04-30

How to Cite

BOZALP ÜNAL, S., KARADAĞ, E., & GÖK, H. (2023). Effect of Transformational Leadership on Organizational Outputs: A Meta-Analysis Study. Toplum, Eğitim Ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 2(1), 12–33. https://doi.org/10.5281/zenodo.7881771