The Effect of Servant Leadership on Organizational Commitment and The Mediating Role of Organizational Justice


Abstract views: 109 / PDF downloads: 105

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7881783

Keywords:

servant leadership, organizational justice, organizational commitment, school administration, teacher

Abstract

This quantitative study, which was carried out using the relational survey method, one of the general survey models, investigates the mediating role of organizational justice in the effect of school principals’ servant leadership behaviors on teachers’ organizational commitment. The sample of the study consisted of a group of 370 teachers representing the teachers working in public schools in Istanbul in the 2020-2021 academic year. In order to collect the research data, the “Servant Leadership Evaluation Scale” consisting of 42 items and seven dimensions, developed by Dennis (2005) and adapted into Turkish by İçinak (2018), was used to measure teachers’ servant leadership perceptions, together with a personal information form consisting of eight items for demographic variables. In addition, it was developed by Colquitt (2001) to determine teachers’ perceptions of organizational justice, and Özmen et al. (2005) and the “Organizational Commitment Scale” with 27 items and tree sub-dimensions developed by Balay (2000) was used to collect data on organizational commitment. The analysis of the data obtained from the aforementioned data collection tools was carried out through SPSS and AMOS package programs. ANOVA and independent sample t-test were used to measure whether the three variables examined within the scope of the research differ in terms of demographic factors, and the structural equation model was preferred over the AMOS program to test direct and indirect hypotheses. When the findings of the research are examined, it is concluded that the direct and indirect hypotheses are supported. According to these results, organizational justice perception has a significant mediating role in the effect of servant leadership on teachers’ organizational commitment.

References

Açıl, Y. (2020). Okul yönetiminde yönetim süreçlerinin etkililiği ile örgütsel adalet arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya.

Akyüz, B. Ve Eren, M. Ş. (2013). Hizmetkâr Liderlik Davranışlarının Eğitim Sektörü Üzerindeki Etkisine Yönelik Teorik Bir Çalışma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 191-205.,

Meyer, J. P., ve Allen, N. J. (2001). Organizational commitment. Personnel psychology and human resource management: A reader for students and practitioners, 289-342.

Altınkurt, Y. (2017). Örgütsel Adalet. H. B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz (Ed.), Yönetimde Yeni Yaklaşımlar (2. Baskı) İçinde (368-382). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Altundere, M. B. Ve Karagöz, S. (2018). Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Bağlılık ve Tükenmişliğe Etkisi. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(2), 157-179.

Al-Zu’bi, H. A. (2010). A Study of Relationship Between Organizational Justice and Job Satisfaction. International Journal of Business and Management, 5(12), 102.

Anderson, K. P. (2005). A Correlational Analysis of Servant Leadership and Job Satisfaction in A Religious Educational Organization (Doctoral Dissertation). University of Phoenix, Phoenix.

Arpacı, Ö. Y. Ve Arman, M. (2016). Yönetici ve İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algıları Üzerine Bir Araştırma. Yeni Fikir Dergisi, 7(15), 101-122.

Ashman, I. (2007). An Investigation of The British Organizational Commitment Scale: A Qualitative Approach to Evaluating Construct Validity. Management Research News, 30(1), 5-24.

Aube, C., Rousseau, V. Ve Morin, E. M. (2007). Perceived Organizational Support and Organizational Commitment: The Moderating Effect of Locus of Control and Work Autonomy. Journal Of Managerial Psychology, 22(5), 479-495.

Avcı, A. (2015). Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12-2(24), 161-189.

Bakan, İ. Ve Doğan, İ. F. (2012). Hizmetkâr Liderlik. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 1-12.

Bal, V. (2014). Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Manisa’daki Eğitim Kurumlarında Bir Araştırma. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-9.

Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Baltacı, A. (2018). Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 231-274.

Balyer, A. (2015). Organizational Commitment: Teachers’ Perceptions in Turkey Örgütsel Adanmışlık: Türkiyedeki Öğretmenlerin Algıları. Hacettepe Eğitim Dergisi, 30(2), 1-14.

Bayram, L. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık. Sayıştay Dergisi, (59), 125-139.

Blanchard, K. Broadwell, R. (2019). Hizmetkâr Liderlik’i Anlamak (1. Baskı). (N. Siber, Çev.). İstanbul: Beyaz Yayınları.

Bocarnea, M. (2010). Servant Leadership Theory. In Servant Leadership (Pp. 169-179). Palgrave Macmillan, London.

Bowman, R. F. (2005). Teacher As Servant Leader. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 78(6), 257-260.

Brewer, C. (2010). Servant Leadership: A Review of Literature. Online Journal for Workforce Education and Development, 4(2), 3.

Buluç, B. Ve Güneş, M. (2014). Relationship Between Organizational Justice and Organizational Commitment in Primary Schools. The Anthropologist, 18(1), 145-152.

Buluç, B. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 57(57), 5-34.

Bulut, C. Ve Culha, O. (2010). The Effects of Organizational Training on Organizational Commitment. International Journal of Training and Development, 14(4), 309-322.

Celep, C. (2014). Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Adanma. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Coetzer, M. F., Bussin, M. ve Geldenhuys, M. (2017). The Functions of A Servant Leader. Administrative Sciences, 7(1), 5.

Colquitt, J. A. (2001). On The Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation of A Measure. Journal Of Applied Psychology, 86(3), 386.

Çok, C. (2014). Okul Müdürlerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Zirve Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Gaziantep.

Dağlı, A. Ve Gençdal, G. (2018). Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığına İlişkin Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Electronic Journal of Education Sciences, 7(14), 164-175.

Demir, N. (2021). Okul Yöneticilerinin Örgütsel Adalet Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven Duyguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Mersin.

Dennis, R. S. Ve Bocarnea, M. (2005). Development Of The Servant Leadership Assessment Instrument. Leadership & Organization Development Journal. 26(8), 600–615. Doi:10.1108/01437730510633692

Doğan, Ü. Ve Aslan, H. (2016). Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Müdürlerin Hizmetkâr Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Adanmışlık Düzeyleri Arasındaki İlişki. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 51-68.

Ebener, D. R. ve O’connell, D. J. (2010). How Might Servant Leadership Work? Nonprofit Management and Leadership, 20(3), 315-335.

Ekinci, A. (2015). Okul Müdürlerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Hizmetkâr Liderlik Davranışlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 40(179), 341-360

Elma, C. (2013). The Predictive Value of Teachers’ Perception of Organizational Justice On Job Satisfaction. Eurasian Journal of Educational Research, (51), 157-175.

Erkutlu, H. (2011). The Moderating Role of Organizational Culture in The Relationship Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors. Leadership & Organization Development Journal, 32(6), 532– 554.

Finegan, J. E. (2000). The Impact of Person and Organizational Values on Organizational Commitment. Journal Of Occupational and Organizational Psychology, 73(2), 149-169.

Gandolfi, F. Ve Stone, S. (2018). Leadership, Leadership Styles, And Servant Leadership. Journal Of Management Research, 18(4), 261-269.

Göçen, A., ve Kaya, A. (2019). Okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri, 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi içinde, Sözlü Bildiri, 1-3 Kasım 2019, Şanlıurfa.

Greenberg, J. Ve Bies, R. J. (1992). Establishing The Role of Empirical Studies of Organizational Justice in Philosophical Inquiries into Business Ethics. Journal of Business Ethics, 11(5), 433-444.

Greenleaf, R. K. (2014). Who is the servant-leader?. The International Journal of Servant-Leadership, 10(1), 17-22.

Günce, S. (2013). İlköğretim Okullarında Örgütsel Adalet ile Örgütsel Bağlılık İlişkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Harran Üniversitesi Şanlıurfa.

Gürdoğan, A. (2018). Liderlik Davranışları ve Örgütsel Bağlılık. İstanbul: Kriter Yayıncılık.

Gürer, A. (2019). 21. Yüzyılda Liderlik Yaklaşımları. İstanbul: Hiperlink Eğit. İlet. Yay. San. Tic. Ve Ltd. Şti.

Hair, J. F. J., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis (Seventh Edition) London: Prentice Hall.

Hesse, H. (2016). Doğu Yolculuğu. (Çev.: Zehra Aksu Yılmazer). İstanbul: Can Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi: 1932).

İçinak, A. (2018). Okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik davranışlarının öğretmen algılarına göre incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi.

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.

Küçük, O. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım.

Laub, J. (2004). Defining Servant Leadership: A Recommended Typology for Servant Leadership Studies. In Proceedings of The Servant Leadership Research Roundtable, 607-621.

Laub, J. (2005). From Paternalism to The Servant Organization: Expanding the Organizational Leadership Assessment (Ola) Model. The International Journal of Servant-Leadership, 1(1), 155-186.

Liden, R. C., Wayne, S. J., Meuser, J. D., Hu, J., Wu, J. ve Liao, C. (2015). Servant Leadership: Validation of A Short Form of the SL-28. The Leadership Quarterly, 26(2), 254-269.

Mowday, R. T., Steers, R. M. ve Porter, L. W. (1979). The Measurement of Organizational Commitment. Journal of Vocational Behavior, 14(2), 224- 247.

Moorman, R. H. (1991). Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors: Do fairness perceptions influence employee citizenship?. Journal of applied psychology, 76(6), 845.

Nacar, D. ve Demirtaş, Z. (2017). Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017 (9), 547-558. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/goputeb/issue/34356/381231

Önder, E. ve Ateş, Ö. T. (2017). Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiler: Türkiye’de Yapılmış Çalışmaların Meta Analizi. Electronic Turkish Studies, 12(25).

Özdere, M. (2018). Örgütsel Kültür Algısı ile Örgütsel Adalet Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Journal Of Social and Humanities Sciences Research, 5(19), 681-689.

Patterson, K. (2010). Servant Leadership and Love. In Servant Leadership (Pp. 67- 76). Palgrave Macmillan, London.

Patterson, K. (2003). Servant Leadership: A Theoretical Model (Doctorate Thesis). Regent University London.

Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T. ve Boulian, P. V. (1974). Organizational Commitment, Job Satisfaction, And Turnover Among Psychiatric Technicians. Journal Of Applied Psychology, 59(5), 603.

Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T. ve Boulian, P. V. (1974). Organizational Commitment, Job Satisfaction, And Turnover Among Psychiatric Technicians. Journal Of Applied Psychology, 59(5), 603.

Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior research methods, 40(3), 879-891.

Rahman, A., Shahzad, N., Mustafa, K., Khan, M. F. ve Qurashi, F. (2016). Effects Of Organizational Justice on Organizational Commitment. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(3).

Selbi, A. (2019). Okul Müdürlerinin Kullandıkları Liderlik Stilleri ve Örgütsel Adalet Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Yabancılaşmalarını Yordama Derecesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Mersin.

Serin, M. K. ve Buluç, B. (2012). İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 3(3), 435-459.

Smith, B. N., Montagno, R. V. ve Kuzmenko, T. N. (2004). Transformational And Servant Leadership: Content and Contextual Comparisons. Journal of Leadership & Organizational Studies, 10(4), 80-91.

Şahin, R. ve Kavas, E. (2016). Örgütsel Adalet ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesinde Öğretmenlere Yönelik Bir Araştırma-Bayat Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7(14), 119–140.

Taş, Çolak, Ö. (2020). Hizmetkâr liderlik tarzının örgütsel bağlılık ve adalet algısına etkileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Beykent Üniversitesi İstanbul.

Türkmen, F. (2016). Ortaokul Yöneticilerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun.

Uğurlu, C. T. ve Üstüner, M. (2011). Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Yöneticilerinin Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet Davranışlarının Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(41), 434-448.

Usta, M. E. & Ünsal, Y. (2018). Okullarda Algılanan Hizmetkâr Liderlik Düzeyinin İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8(4), 168-184. doi: 10.19126/suje.443973

Ürü Sanı, O., Çalışkan, S. C., Atan, Ö. ve Yozgat, U. (2013). Öğretim üyelerinin hizmetkâr liderlik davranışları ve ardılları üzerine bir araştırma. Ege Akademik Bakış. 13(1), 63-82.

Van Dierendonck, D. (2011). Servant leadership: A review and synthesis. Journal of management, 37(4), 1228-1261.

Wang, X., Liao, J., Xia, D. ve Chang, T. (2010). The Impact of Organizational Justice on Work Performance: Mediating Effects of Organizational Commitment and Leader‐Member Exchange. International Journal of Manpower. 31(6), 660–677.

Wong, P. T., & Page, D. (2003, October). Servant leadership: An opponent-process model and the revised servant leadership profile. In Proceedings of the servant leadership research roundtable 1(11).

Yahaya, R. ve Ebrahim, F. (2016), "Leadership styles and organizational commitment: literature review". Journal of Management Development, 35(2),190-216.

Published

2023-04-30

How to Cite

İŞLER, M., & AVCI, A. (2023). The Effect of Servant Leadership on Organizational Commitment and The Mediating Role of Organizational Justice. Toplum, Eğitim Ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 2(1), 34–48. https://doi.org/10.5281/zenodo.7881783